มอบหมายงานผ่าน Email Google Workspace ใน Outlook กำหนดวันเวลาได้

บทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการมอบหมายงานในโปรแกรม Microsoft Outlook บางครั้งเราอาจเคยรอที่จะส่งอีเมลองค์กร (Email) ให้หัวหน้า ลูกค้า หรือถ้าหากใครเป็นอาจารย์อาจจะเคยที่จะต้องส่งข้อสอบให้กับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่มีการสอนแบบออนไลน์ (Online) แต่ต้องรอเวลาในการส่งอีเมล (Email) ฉบับนั้น ซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ หากเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการส่งได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากเพราะเราสามารถที่จะเขียนอีเมล (Email) ไว้และตั้งเวลาที่ต้องการส่ง เมื่อถึงเวลา อีเมล (Email) ฉบับนั้นก็จะส่งให้เราเองอัตโนมัติก็จะสะดวกมากๆเลย

วิธีการกำหนดวันเวลาในการมอบหมายงานในโปรแกรม Microsoft Outlook

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

2.คลิกที่ "New Email" (อีเมลใหม่)

3.ให้ทำการใส่ที่อยู่อีเมล (Email) ของบุคคลที่เราจะส่งให้ ชื่อเรื่อง และเนื้อหาของอีเมล (Email)

4.จากนั้นคลิกที่ "Options" (ตัวเลือก)

5.คลิกที่ "Delay Delivery" (จัดส่งล่าช้า)

6.จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "Do not deliver before" (ห้ามส่งก่อน) จากนั้นกำหนดวัน เดือน ปี และเวลาที่ต้องการส่ง

7.คลิกที่ "Close" (ปิด)

8.จากนั้นคลิก "Send" (ส่ง)

9.จากนั้นอีเมล (Email) ที่เรากดส่งไปจะไปอยู่ที่ "Outbox" (กล่องขาออก) เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้อีเมล (Email) ฉบับนี้จะส่งไปอัตโนมัติและไปอยู่ที่ "Sent items" (รายการที่ถูกส่ง) ตามปกติ

ข้อควรระวัง : อย่าออกจากโปรแกรม Microsoft Outlook เพราะระบบจะไม่ส่งออกอีเมล (Email) ที่เราตั้งเวลาเอาไว้