Basic ผู้เริ่มต้น
ภาพประกอบหัวข้อขั้นตอนสร้างอีเมลบริษัท ! (Steps to create a company email!)
ขั้นตอนสร้างอีเมลบริษัท !

สำหรับการสร้างอีเมลบริษัทนั้น สามารถทำได้โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน หากท่านสามารถเข้าใจ และระบุความต้องการของท่านได้ ซึ่งขั้นตอนสร้างอีเมลบริษัทมีดังนี้ ตรวจสอบความต้องการของบริษัทตนเอง บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องการเพียงสร้างอีเมล @company.com เท่านั้น แต่บริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมักมีความต้องการที่มากขึ้น เช่น การ Share Drive ภายในบริษัท การใช้งานปฏิทินในบริษัทเป็นต้น ซึ่งเราต้องเรียนรู้พฤติกรรม และพื้นฐานด้าน IT ของพนักงานตนเอง เนื่องจากหากท่านใช้งานระบบอีเมลที่มี Function มากมายแต่พนักงานไม่สามารถใช้งานได้ เราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่จำเป็นและอาจจะเพิ่มความยากต่อการใช้งานของระบบมากขึ้นด้วย การกำหนดงบประมาณ ท่านควรกำหนดงบประมาณที่สามารถจ่ายไหว เพราะการใช้งานอีเมลบริษัทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องรายปี ต้องมั่นใจว่าบริษัทสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายนี้ได้ทุกปีเพราะการปรับเปลี่ยนในภายหลังอาจจะสร้างความยุ่งยากต่อการใช้งานตามมาได้ การคิดชื่อ Domain ที่ต้องการใช้งาน โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่พึ่งเริ่มใช้งานอีเมลบริษัทมักจะยังไม่ได้จด Domain โดยทางเราขอแนะนำเทคนิคการคิดชื่อ Domain ที่ต้องการนำไปใช้งานดังนี้ การคิดชื่อ User ที่ต้องการใช้งาน สำหรับการตั้งชื่ออีเมลนั้น สามารถตั้งตามความต้องการได้เลย แต่สำหรับท่านใดที่ยังคิดไม่ออก ทางเรามีตัวอย่างแนะนำดังนี้ บางบริษัทอาจจะตั้งชื่ออีเมลเป็นชื่อกลางแผนก เช่น [email protected], [email protected] หรือ อาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อพนักงาน เช่น [email protected] ซึ่งท่านต้องส่งรายชื่อเหล่านั้นไปยังผู้ให้บริการเพื่อสร้างระบบรองรับไว้ การเลือกระบบอีเมลบริษัทที่ต้องการใช้งาน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอีเมลบริษัทจำนวนมากโดยท่านควรเลือกจากงบประมาณ และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ […]

Read more