Microsoft office 365
ภาพประกอบหัวข้อสามารถใช้งาน Microsoft Outlook บน Web ได้อย่างไร ? (How can I use Microsoft Outlook on the web?)
สามารถใช้งาน Microsoft Outlook บน Web ได้อย่างไร ?

สำหรับผู้ใช้งานอีเมลส่วนใหญ่แล้ว นอกเหนือจากการใช้งานผ่านหน้า Web mail ของระบบอีเมลที่ท่านใช้งานอยู่แล้วนั้น อีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมลองลงมานั้นคือโปรแกรมจัดการอีเมล เช่น Microsoft Outlook ซึ่งเป็นโปรแกรม สำนักงานที่รวมอยู่ใน Microsoft Office ซึ่ง คอมพิวเตอร์ PC สำนักงานส่วนมากมีติดตั้งมาเป็นโปรแกรมเริ่มต้นเช่นเดียวกัน Word Excel Powerpoint อยู่แล้ว และผู้ใช้งานอาจเคยมีคำถามว่า ท่านจะสามารถใช้งาน Microsoft Outlook บน Web ได้หรือไม่ และได้อย่างไร ? Microsoft Outlook บน Web ใช้งานกับ อีเมลบริษัทได้หรือไม่ ? ในการ Login เข้าใช้งาน Outlook บน Web browser นั้นท่านสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน Web browser ที่คุณใช้งานเป็นประจำ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge หรือ […]

Read more