สร้างนัดหมายผ่านปฏิทินใน Outlook

การสร้างการนัดหมายในโปรแกรม Microsoft Outlook มีประโยชน์อย่างมาก สามารถใช้ได้ทั้งในการทำงานผ่าน Email บริษัท และการนัดหมายธุระส่วนตัว เพราะในบางครั้งเราอาจจะลืมการนัดหมายที่สำคัญ เช่น การประชุม หรือกิจกรรมต่างๆที่สำคัญ แต่เมื่อเราสามารถสร้างการแจ้งเตือนในปฏิทินของ Microsoft Outlook เป็นก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้น เพราะในปฏิทินของ Microsoft Outlook นั้น สามารถกำหนดวันที่ เวลา และรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมที่เราต้องการเตือนได้ โดยสามารถที่ตั้งเวลาการแจ้งเตือนตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของกิจกรรมได้

การสร้างการนัดหมายในปฏิทิน Microsoft Outlook

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมา

2.คลิกที่ "New Items"

3.เลือก "Appointment" (การนัดหมาย)

4.ช่อง "Subject" (เรื่อง) ให้ใส่ชื่อเรื่องที่ต้องการสร้างการนัดหมาย

5.ช่อง "Location" (สถานที่) ให้ใส่สถานที่ที่ต้องการนัดหมาย

6.ช่อง "Start time" (เวลาเริ่มต้น) ให้ใส่วันที่และช่วงเวลาเริ่มต้นการนัดหมาย และ "End time" (เวลาสิ้นสุด) ให้ใส่วันที่และช่วงเวลาสิ้นสุดการนัดหมาย

7.คลิก "Save & Close" (บันทึกและปิด)

8.จากนั้นให้คลิกที่ "Calendar" (ปฏิทิน)

9.จะเห็นรายการที่เราทำการสร้างการนัดหมายขึ้นมา

10.หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนก่อนถึงการนัดหมายจริงเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัว ให้เลือกที่ "Reminder" (เตือนความจำ) จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมายจริงเท่าใด จากนั้นระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติ