[Outlook for Mac] วิธีสร้าง folder ใน Address Book

วิธีสร้าง folder ใน Address Book

ให้คลิกขวาที่ Folder หลัก (Address Book)
แล้วเลือก New Folder

จากนั้นตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ

เมื่อสร้าง Folder แล้ว
หากต้องการนำรายชื่อ ไปไว้ใน Folder
ให้คลิกขวารายชื่อที่ต้องการ จากนั้นเลือก Move > (Folder ที่สร้างไว้)

รายชื่ออีเมล์จะเข้าไปอยู่ใน Folder ที่เลือก