กำหนดเวลาในการส่ง Email Workspace ใน Outlook

บทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการตั้งเวลาการส่งอีเมลองค์กร (Email) ใน Microsoft Outlook จะมีความสะดวกมากขึ้นหรือไม่หากเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการส่งอีเมล (Email) ได้ สามารถใช้ได้ทั้งการส่งอีเมล (Email) ให้กับหัวหน้า การส่งอีเมล (Email) ให้กับอาจารย์ การส่งอีเมล (Email) ให้กับเพื่อน เมื่อเราตั้งเวลาตามที่เราต้องการไว้แล้ว เมื่อถึงเวลาส่งจริง ระบบจะทำการส่งอีเมล (Email) ให้เราโดยอัตโนมัติ ไว้ว่าจะตั้งไว้เวลาใดก็สามารถที่จะทำได้

วิธีการกำหนดเวลาในการส่ง Email ใน Outlook

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

2.คลิกที่ "New Email" (อีเมลใหม่)

3.คลิกที่ "Options" (ตัวเลือก)

4.เลือก "Delay Delivery" (จัดส่งล่าช้า)

5.ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "Do not deliver before" (ห้ามส่งก่อน) และทำการตั้ง วันที่ เดือน ปี และเวลา ที่ต้องการส่งอีเมล (Email)

6.คลิก "Close" (ปิด)

7.จากนั้นให้ทำการใส่อีเมล (Email) ปลายทาง หัวข้อของอีเมล (Email) และเนื้อหาของอีเมล (Email) จากนั้นทำการกดส่งอีเมล (Email) ปกติ เมื่อถึงเวลา อีเมล (Email) ฉบับนี้จะถูกส่งออกตามเวลาที่เราได้กำหนดไว้อัตโนมัติ