วิธี Export contacts ใน Address Book ให้เป็นไฟล์ *.csv

การ Export contacts เพื่อที่จะได้ทำการ backup หรือ การนำข้อมูลรายชื่อที่ติดต่อไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Import เข้าสู่โปรแกรมอื่น สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธี Export contacts ใน Address Book ให้เป็นไฟล์ *.csv

ไปที่ แฟ้ม จากนั้นเลือก เปิด คลิกไปที่ นำเข้า

เลือก ส่งออกไปที่แฟ้ม (Export to a file)

เลือก ค่าที่มีการแบ่งโดยเครื่องหมายจุลภาค (Windows)
หรือ Comma Separated Values (Windows)

เลือก Folder ที่ต้องการส่งออก คือ ที่ติดต่อ

เลือกตำแหน่งปลายทางที่ต้องการเก็บไฟล์

คลิก เสร็จสิ้น

รอไฟล์ Export เสร็จ
ไฟล์ที่โหลดเสร็จจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทางที่เราเลือกไว้