[Outlook 2007] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าสู่หน้าปฏิทินของ Outlook

  1. กดเลือกวันที่ต้องการนัดหมาย
  2. คลิกสร้าง

กรอกข้อมูล และ เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ

กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึก

ตารางนัดหมายจะแสดงบนปฎิทิน