[Outlook Mac] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

วิธีการตั้งค่า Recurrence บน Calendar

เข้าสู่หน้า Calendar
จากนั้น Double Click เลือก Event ที่ต้องการ

คลิก Recurrence เพื่อเลือกการตั้งค่า

จะมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

  1. Every Monday คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันจันทร์
  2. Day 14 of Every Month คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันที่ 14 ของทุกเดือน
  3. Every 14 September คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันที่ 14 ของเดือนกันยายน
  4. Every Day คือ เพิ่มกิจกรรมในทุกวัน
  5. Custom คือ หน้าปรับแต่งตามความต้องการ

หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิก Save & Close
(ตัวอย่างรูปภาพได้เลือก Every Monday คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันจันทร์)

จากนั้นตัว Calendar จะเพิ่มกิจกรรมในทุกวันจันทร์ ตามที่ได้กำหนดไว้