[Outlook 2010 & 2013] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่ icon รูปคน ในกรอบสีแดง

เลือก New Contact

  1. กรอกชื่อของผู้ติดต่อ
  2. กรอกชื่อบัญชีอีเมล์
    (ในหัวข้ออื่นๆ สามารถเลือกกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ )
  3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลือก Save & Close

เมื่อกด Save เรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฏ ดังภาพ