[Outlook 2010 & 2013] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group

เลือก Contact Group ที่ต้องการแก้ไขรายชื่ออีเมล์
จากนั้น Double Click

เลือก รายชื่ออีเมล์ที่ต้องการแก้ไข
จากนั้น Double Click

แก้ไขชื่ออีเมล์ตามที่ต้องการ

เมื่อแก้ไขเรียบร้อย ให้คลิก Save & Close

จากนั้นกด Update Now

รายชื่อใน Contact Group จะ Updete
จากนั้นกด Save & Close