[Outlook 2010 & 2013] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าสู่หน้าปฏิทินของ Outlook
จากนั้นกด Double Click วันที่ต้องการ

กรอกข้อมูล และ เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ

กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึก

ตารางนัดหมายจะแสดงบนปฎิทิน