[Outlook Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกรายชื่อ Contact ที่ต้องการลบ
  2. คลิก Delete

ระบบจะถามยืนยันการลบรายชื่อ
คลิก Delete

รายชื่อ Contacts ถูกลบเรียบร้อย