[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group

เลือก Contact Group ที่ต้องการแก้ไขรายชื่ออีเมล์
จากนั้น Double Click

Double Click รายชื่ออีเมล์ที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นคลิก Save & Close

รายชื่อใน Contact Group จะถูกแก้ไข