ตั้งลายเซ็น Microsoft 365 ใน outlook

ลายเซ็นสำหรับ Microsoft 365 คืออะไร

ลายเซ็นหรือ Signature เป็นข้อความท้าย Email ที่ระบุถึงตัวบุคคลผู้ส่ง Email ฉบับดังกล่าวซึ่งใน Signature นั้นจะสามารถบ่งบอกข้อมูลได้ดังนี้

  1. ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง รวมทั้งชื่อเล่นด้วย
  2. ตำแหน่ง
  3. ข้อมูลการติดต่อเช่น เบอร์ Email การติดต่อ
  4. ข้อมูลบริษัท
  5. Product ที่บริษัทจำหน่าย เป็นต้น

ซึ่ง Email องค์จะต้องมีลายเซ็นหรือ Signature เพื่อบ่งบอกว่าเป็นการส่ง Email ในนามบริษัทหรือในนามองค์กรที่เป็นการติดต่อเพื่อซื้อขายหรือสนทนาในนามบริษัทผ่าน Email องค์กร

ทำไมต้องใช้ลายเซ็น Microsoft 365

เนื่องจากลายเซ็นเป็นการบ่งบอกการใช้งาน Email แบบมืออาชีพและเป็นการใช้งานติดต่อสื่อสารในนามองค์กรกการมีลายเซ็นต่อท้าย Email ที่ใช้ส่งออกจะบ่งบอกว่าส่งมาจากบริษัทใดและถือเป็นการโฆษณาบริษัทไปในตัวด้วย และผู้รับทั่วไปหากไม่มีลายเซ็นท้าย Email จะมองว่า Email ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาหรือไฟล์แนบที่คล้าย Spam ทำให้ผู้รับไม่กล้าเปิดอ่าน Email หรือไฟล์แนบได้เช่นกันด้วยเหตุเพราะเหตุนี้ผู้ใช้งานระบบ Email องค์กรจำเป็นต้องตั้งลายเซ็นหรือ Signature ท้าย Email ด้วย

วิธีการตั้งลายเซ็น Microsoft 365 ใน outlook

Login Email Account 365 ที่ต้องการตั้งลายเซ็น แล้วเลือก Outlook Online

เลือกรูปเฟืองมุมบนขวา>เลือกดูการตั้งค่าทั้งหมด

เลือกแทบจดหมาย>เขียนและตอบกลับ

ใส่รายละเอียดที่ต้องการตั้ง โดยสามารถเลือกได้