[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่เมนู Contacts ตามลูกศรสีแสง

  1. คลิกเลือก Contacts
  2. กรอกชื่อของผู้ติดต่อ
  3. กรอกบัญชีอีเมล์ผู้ติดต่อ
    (ในหัวข้ออื่นๆ สามารถเลือกกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ )
  4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลือก Save & Close

เมื่อกด Save เรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฏ ดังภาพ