วิธีการใช้ Send/Receive All Folders

Send/Receive All Folders เป็นการตรวจสอบว่ามีการรับอีเมลล์เข้ามาใหม่หรือไม่ คือเป็นการอัพเดตจดหมายทุกฉบับ ทั้งจดหมายขาเข้า จดหมายที่ทำการส่งออก เมื่อกดที่ปุ่ม Send/Receive All Folders กรณีมีจดหมายส่งออกที่ยังส่งไม่สำเร็จ Outlook จะทำการตรวจสอบและทำการส่งใหม่ อีกครั้งหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่าเป็นการ Refresh นั่นเอง

วิธีตั้งค่าให้โปรแกรมเช็คอีเมล์อัตโนมัติ (Automatic send/receive)

  1. ในหน้าแรกให้คลิกเลือกไปที่ File
  2. จากนั้นเลือกในเมนู Option

3. เมื่อปรากฏหน้า Outlook Option แล้ว เลือกไปที่ เมนู Advanced เครื่องมือด้านขวาเลือกที่ Sent and receive กดปุ่ม Send/Receive…

4. กำหนดการตั้งเวลาอัตโนมัติ เลือกไปที่ Schedule and automatic send/recive every ใส่หมายเลข 10 จากนั้นกดปุ่ม Close

หมายเหตุ ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป