Calendar
[Outlook 2010 & 2013] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด เข้าสู่หน้าปฏิทินของ Outlookจากนั้นกด Double Click วันที่ต้องการ กรอกข้อมูล และ เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ กรอกข้อมูลดังตัวอย่างจากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึก ตารางนัดหมายจะแสดงบนปฎิทิน

Read more
Address Book
[Outlook 2007] วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

วิธีสร้าง Folder ใน Address Book คลิกขวาที่ Folder "ที่ติดต่อ"จากนั้นเลือก "สร้างโฟลเดอร์" จากนั้นจะมีหน้าต่างการสร้าง Folder ขั้นมา ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นกด ตกลง วิธีการย้ายรายชื่อเข้าไปยัง Folder ที่ต้องการ เลือกรายชื่อที่ต้องการย้าย จากนั้นกด ไอคอนตามรูปภาพ แล้วเลือก Folder ที่ต้องการ จากนั้นรายชื่อจะย้ายไปอยู่ใน Folder ที่ได้เลือก ดังรูปภาพ

Read more
Address Book
[Outlook 2007] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book เลือกรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นคลิก X ดังรูปภาพ จากนั้นรายชื่อจะถูกลบทันที

Read more
Address Book
[Outlook 2007] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไขจากนั้นกด Double Click จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายชื่อ ทำการแก้ไขรายชื่อตามต้องการ จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไข

Read more
Address Book
[Outlook 2007] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book คลิกหัวข้อ ที่ติดต่อ กดที่ สร้าง ใส่ข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อ จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด จะแสดงรายชื่อใน Address Book

Read more
Address Book
[Outlook for Mac] วิธีสร้าง folder ใน Address Book

วิธีสร้าง folder ใน Address Book ให้คลิกขวาที่ Folder หลัก (Address Book)แล้วเลือก New Folder จากนั้นตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ เมื่อสร้าง Folder แล้วหากต้องการนำรายชื่อ ไปไว้ใน Folderให้คลิกขวารายชื่อที่ต้องการ จากนั้นเลือก Move > (Folder ที่สร้างไว้) รายชื่ออีเมล์จะเข้าไปอยู่ใน Folder ที่เลือก

Read more