จัดระบบงานใน Outlook ด้วย Task Microsoft 365

Task คืออะไร

Task สำหรับระบบ Microsoft 365 เป็นการจัดระบบงานหรือการเรียงลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ผู้ใช้งานจัดทำงานได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนว่า Email ฉบับใดทำก่อนหรือ Email ฉบับใดทำหลังหรือเป็นงานที่กำลังดำเนินการเนื่องจาก Email องค์กรบาง Account นั้นมีผู้ใช้งานร่วมกันหลายคนหรือใช้งานรวมกันหลายแผนกการมีระบบ Task จะช่วยลำดับความสำคัญให้ผู้ทำงานสามารถทำงานร่วมแบบไม่สับสนหรือมีการตกหล่นในการดำเนินงานได้

ระบบ Task สำคัญอย่างไร

ระบบ Task จะทำงานผ่าน Flag หรือ ธงแดง ที่แสดงว่างานหรือ Email จากคู่ค้าฉบับนี้ต้องดำเนินการเลยหรือไม่ หรือเป็นงานที่สามารถรอได้โดยการกำหนด Flag นั้นจะมีประโยชน์การตามงานจากผู้ดำเนินการได้เช่นหัวหน้าแผนกเป็นผู้กำหนด Flag และหากต้องการตรวจงานหรือตามงานจากแผนกใดสามารถกดคลิกขวาเพื่อแสดงวันเวลาของงานดังกล่าวและถ้าหากงานนั้นหรือ Email ฉบับนั้นดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถกด Mark Complete เพื่อระบุว่า Email หรืองานฉบับนี้ดำเนินการเรียบร้อย เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและงานหลุดได้อย่างมาก

วิธีการจัดระบบงานด้วย Task Microsoft 365 ใน outlook

Login User ที่ใช้งาน Account 365 https://www.office.com

เลือกหัวข้อ Outlook แถบเมนูซ้าย

เลือก Email ที่ต้องการตั้งกำหนด Task หรือ Flag จากนั้นคลิกขวา>เลื่อนการแจ้งเตือน>เลือกวันที่ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดวันที่ของการทำงานฉบับนี้ได้

เมื่อตั้งค่าแล้ว Email ฉบับดังกล่าวจะย้ายไปอยู่ใน Folder เลื่อนการแจ้งเตือนแถบซ้ายมือของ Outlook

และหากผู้ใช้งานดำเนินการ Email ฉบับดังกล่าวหรือทำงานเสร้จสมบรูณ์แล้วสามารถกด Mark Complete หรือหัวข้อ ทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบรูณ์